ПОКАНА за свикване на Общо събрание на Сдружение „БЪЛГАРСКО ЕПР ДРУЖЕСТВО”

        

  „Управителният съвет на Сдружение „Българско ЕПР дружество” на
основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на
04.07.2022 г. в 11:00 часа в гр.София, ж.к. “Гео Милев“, ул.
”Академик Г. Бончев”, Бл. 11 – Институт по катализ, Заседателна
зала №225, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на Сдружение „Българско ЕПР дружество” за 2021г.;

2.Приемане на нови членове;

3. Разни. 

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12:00 часа, на същото място и при същия дневен
ред.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *